mindcyber 6 months ago

วิถีธรรมสะดวก

พระพุทธจี้กง

การฝึกพุทธง่ายที่สุดไม่ยาก ที่กล่าวว่าพุทธธรรมนั้น ก็คือเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงปฏิบัติ แล้วก็ถูกบันทึกโดยอัครสาวก พวกเราก็เอาสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไปปฏิบัติ ง่าย ๆ แบบนี้ก็เท่ากับฝึกพุทธแล้ว ในพุทธสูตรว่า “การคืนสู่ปฐมไม่มีสองวิถี แต่วิถีสะดวกมีหลากหลาย” หากปรารถนาจะหวนคืนสู่สัจจะเรียบง่าย ก็ต้องอาศัยวิธีหนึ่งที่พุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วไปปฏิบัตินอกจากนี้ก็ไม่มีวิธีที่สอง แต่ทว่าอะไรคือการปฏิบัติที่แท้จริง วิถีสะดวกนี้แหละมีหลายทาง อย่างเช่นอยู่เกาะฮ่องกงจะเดินทางมาฝั่งเกาลูน จะโดยสารเรือที่ท่าเซ็นทรัลหรือท่าหวั่นไจ๋ก็ได้ หรือโดยสารรถยนต์ข้ามมาก็ได้ ในที่สุดก็มาสู่ที่หมายเดียวกัน คนที่อยู่แต่ละแห่งก็พูดไม่ได้ว่าทางไหนเร็วทางไหนช้า หรือพูดว่านั่งรถฉลาดนั่งเรือโง่ ก็เหมือนนิกายของพุทธศาสนาต่างก็มีทางสำเร็จได้ ที่สุดก็มาถึงปฐมโดยเสมอภาคกัน 

        

มีบางคนธุระเร่งรัดก็ยังสามารถฝึกพุทธะได้ ดูอย่างท่านเว่ยหลางตัดไม้ผ่าฟืนตำข้าว ทั้งวันจรดค่ำก็ฝึกพุทธะเหมือนกัน มีบางคนคิดว่าต้องเป็นวัดมีโบสถ์ใหญ่โต มีพระประทานสง่างามจึงจะบำเพ็ญได้ง่าย แบบนี้ก็หลงทางงมงายเสียแล้ว สรุปว่าวิถีธรรมอะไรก็ได้ขอให้สะดวก ธรรมขันธ์มีถึงสี่หมื่นแปดพันขันธ์ แต่ละธรรมก็นำคนให้สำเร็จพุทธได้ บรรดาธรรมขันธ์มากมายเช่นนี้ อันไหนจะเหมาะสมกับเรา ก็ต้องอาศัยจริตของตนเอง สภาพแวดล้อมความสามารถ ทั้งเวลาและพลังเหมาะสมกับวิถีธรรมใดก็เป็นวิถีธรรมสะดวก เราก็บำเพ็ญไปตามวิถีธรรมนั้น ให้แน่วแน่ก็ย่อมสำเร็จได้ ที่สำคัญต้องปฏิบัติ ถ้าเธอไม่ปฏิบัติถึงแม้จะเป็นทางที่ลัดที่ง่ายก็ไปไม่ถึง การฝึกพุทธะที่สำคัญคือการปฏิบัติที่แท้จริง เข้าใจไหม

0
224
video

อย่าหยุดเดิน (อย่าปล่อยมือ)

admin
mindcyber
9 months ago
น้ำพริกถั่วเหลือง

น้ำพริกถั่วเหลือง

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

หนี้กรรมสามชาติ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ธรรมะอาจาย์ฮ่งกิง

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago
ความหมายของการทำงาน

ความหมายของการทำงาน

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago