mindcyber 1 year ago

พระธรรมาภิบาลเจ้า

   จักปกปักรักษาเหล่าเวไนย์ ให้ฝึกธรรมบำเพ็ญกาย รู้จริยธรรมถูกต้องหลักยุติธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์บ่มเลี้ยงคุณธรรมรักษาจารีตให้บริสุทธิ์เผยแผ่สัมมาศาสน์ หลักธรรมจารีตขงจื่อ ตักเตือนชักนำเวไนย์สัตว์ให้อยู่ในหลักวินัย สั่งสอนบุตรธิดา มีความจงรักภักดีและกตัญญูสืบธรรมครอบครัวทุกคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รักษาระเบียบตั้งแต่ยังเยาว์ โตขึ้นก็จะตรงได้ผู้ใหญ่ทำแบบอย่างที่ดี เด็กเห็นก็เอาอย่างรับชอบที่จะผลักดันตนได้ดีตั้งแต่เด็กทั้งเด็กผู้ใหญ่มีระเบียบ ต่างก็นับถือและหมั่นเพียรซึ่งกันและกันมีมารยาทต่อบิดามารดา ร่วมเสพสุขมนุษย์สัมพันธ์แห่งฟ้า


0
449

ฆ่ากันตลอดชีวิต

น่าสังเวชใจเหลือเกินที่ชั่วชีวิตของคนเราตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่โตจนแก่จนกระทั้งแก่ไปถึงตายใ...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

กรรมของการบีบคั้นผู้อื่น

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

นรกขุมที่สี่

ยมบาลอ๋องโหงวกัว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

เหลวไหล

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

พล่าหัวปลี

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago