mindcyber 5 months ago

พระธรรมาภิบาลเจ้า

   จักปกปักรักษาเหล่าเวไนย์ ให้ฝึกธรรมบำเพ็ญกาย รู้จริยธรรมถูกต้องหลักยุติธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์บ่มเลี้ยงคุณธรรมรักษาจารีตให้บริสุทธิ์เผยแผ่สัมมาศาสน์ หลักธรรมจารีตขงจื่อ ตักเตือนชักนำเวไนย์สัตว์ให้อยู่ในหลักวินัย สั่งสอนบุตรธิดา มีความจงรักภักดีและกตัญญูสืบธรรมครอบครัวทุกคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รักษาระเบียบตั้งแต่ยังเยาว์ โตขึ้นก็จะตรงได้ผู้ใหญ่ทำแบบอย่างที่ดี เด็กเห็นก็เอาอย่างรับชอบที่จะผลักดันตนได้ดีตั้งแต่เด็กทั้งเด็กผู้ใหญ่มีระเบียบ ต่างก็นับถือและหมั่นเพียรซึ่งกันและกันมีมารยาทต่อบิดามารดา ร่วมเสพสุขมนุษย์สัมพันธ์แห่งฟ้า


0
203

สร้างสมกุศลย่อมเจริญ

ที่เมืองไทจง มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคนดีมีเมตตาขยันขันแข็งมาตลอดชีวิต มีบุตรชายเพียงคนเดีย...

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
ชีวประวัติพระอรหันต์จี้กง

ชีวประวัติพระอรหันต์จี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
เห็ดหอมย่างซีอิ้ว

เห็ดหอมย่างซีอิ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
บะหมี่เจผัดผักกระเฉด

บะหมี่เจผัดผักกระเฉด

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
ซุปไข่มังสวิรัติ

ซุปไข่มังสวิรัติ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago