mindcyber 4 months ago

ภิกษุเฟื่องมาแล้ว

พระพุทธจี้กง

   ดีก็อยู่ที่ใจ ชั่วก็อยู่ที่ใจ ดีชั่วต่างกันเป็นเหตุปัจจัยการตอบสนองตามหลักธรรมฟ้ากำหนดแน่นอน จงอย่าได้สงสัยคำพูดของเซียนว่าจริงไม่จริง

    ใจคนโบราณ ใจคนเดี๋ยวนี้ ใครคนนั้น คนหรือผีมีเหตุปัจจัยก่อนคนชั่วร้าย ผลที่สุดก็เน่าเหม็น คนภักดีกตัญญูย่อมหอมหวนตลอดกาล วาจาจากใจ กระทำจากใจ วาจากระทำเกี่ยวข้องเป็นเหตุ และผลกัน ความคิดหนึ่งผิดพลาดจะเสียหายไปนาน คิดหน้าคิดหลังต้องรับผิดชอบ

    โลภวุ่นวายใจ กามวุ่นก็วุ่นวายใจ กามชั่วร้ายง่ายต่อก่อเหตุความชั่วง่ายที่สุด ชีวิตตลอดเดือนปีต้องสะอาดถูกต้อง จงอย่าได้เลอะเทอะกระทำเลวร้ายมาวุ่นวายของจริง

    เตือนชาวโลก บำเพ็ญจากใจ เผยแผ่คุณธรรมศาสน์ ดูข่าวศักดิ์สิทธิ์ธรรมวาจาปลุกให้ตื่นจากฝัน ความคิดหนึ่งถูกต้องมีค่าดุจทองพันชั่ง

    เตือนชาวโลก บำเพ็ญจากใจ วิหารศักดิ์สิทธิ์เต็มไปด้วยเสียงธรรม ธรรมบทหน้าวิหารทางสดใส จุดแสงวิญญาณหนึ่งปัญญาบรรลุรู้ใหม่ ๆ

    เตือนชาวโลก บำเพ็ญจากใจ ให้ความสะดวกเขาแพร่เสียงกุศลการโปรดสรรพสัตว์เป็นการสั่งสมกุศล สละตนลืมอัตตาอุดมการณ์เหมือนทองคำ

    เตือนชาวโลก บำเพ็ญจากใจ เอาหลักธรรมให้คนคือเหตุแห่งทานกุศล มารยาทซื่อสัตย์หิริโอตัปปะลืมไม่ได้ ถ่อมตนผ่อนปรนต่อกันเหมือนทองคำ


0
150

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต เริ่มการฝึก

แปลโดยท่านพุทธทาส

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

กินเจดีหรือกินเนื้อดี

อิกซิว

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

ถอยก้าวหนึ่งฟ้ากว้าง

ลิ้มปึ้งง้วง

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

ตัดหูช่วยไก่ป่า

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ปีศาจงูเหลือม

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago