mindcyber 3 months ago

บรรยายธรรม

เทียนชั้งเชิ้นหมู่

เรียนธรรมตามสภาวะอย่าร้อนรน             สติตนแน่วแน่รู้ทิศทาง

มารแทรกยากใจเหมือนกระจกสว่าง          ได้เสียปล่อยวางใยถามดีชั่ว

แสวงหาองค์ธรรมเห็นกระจ่าง                 ก้าวหน้าถอยหลังดูทางอย่ากรีดกราย

ตามขั้นตอนขยับฝึกไม่แหนงหน่าย           ถูกผิดคลายคดตรงไม่เท็จวจี

ชีวิตสุขที่สุดกตัญญูภักดี                           หนึ่งความดีสามารถสอนร้อยมงคล

    คำว่าธรรม คือ หนทาง หนทางมีทางตรง ก็คือทางที่พวกเราต้องร่วมกันเดิน นั่นก็คือความจงรักภักดีกตัญญูเมตตารัก จริยธรรมความสัตย์ ความสุจริตละอายชั่ว ทางเหล่านี้พวกเราต้องสนใจช่วยกันเดิน ไม่อาจถอยห่างได้แม้แต่น้อย

    ทางธรรมก็มีทางเบี่ยงเป็นทางข้างไม่ใช่ทางตรง อาศัยวิถีมารไสยศาสตร์ ถ้าพวกเราไปรับเข้าก็จะหลงลวง จนทำให้ครอบครัวแตกแยกชีวิตอาจดับได้ ไม่ควรเข้าใกล้แม้แต่ขณะหนึ่ง ธรรมก็มีธรรมสำหรับบุรุษ คือธรรมที่ผู้ชายต้องปฏิบัติ เช่น หลักวินัย หลักความสัมพันธภาพ เป็นต้น ธรรมสำหรับสตรี คือ ธรรมที่ผู้หญิงต้องดำเนิน เช่น ธรรมเชื่อฟังสาม และสี่ประการ เป็นต้น ยังมีธรรมสำหรับราชา ก็คือ กฏหมายจารีตประเพณี เป็นต้น ธรรมสำหรับอริยเจ้าก็คือ จริยธรรม คีตธรรม และบทธรรม เป็นต้น ธรรมสำหรับพระเจ้า ก็คือความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียง

    อย่างที่กล่าวกันว่า ธรรมแห่งบิดา คือ เมตตา ธรรมแห่งบุตร คือ กตัญญู ธรรมแห่งอาจารย์ คือ ความเคร่งครัดระเบียบ ธรรมแห่งมิตร คือ ความเชื่อถือ

    อย่างที่กล่าวกันว่าอธรรม ไม่มีปรากฏไม่มีฟ้า ทำการส่งเดชฝ่าฝืนขัดธรรม ไม่รู้จักบุญคุณ ไม่ต้องพูดถึงเมตตายุติธรรม ไม่รู้จักว่ามีมนุษย์ รู้จักเพียงตนเอง สิ่งที่กระทำล้วนขัดต่อหลักธรรม อธรรมเป็นเช่นนี้ เหมือนกับสัตว์เดรัจฉาน ข้ากล่าวเช่นนี้ ก็หวังว่าชาวโลกจะเชื่อฟัง ผู้ที่รู้สำนึกให้แก้ไข ผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติก็เร่งกระทำ


0
153

เหตุที่ดอกฟ้ารักยาจก

ที่เมืองไทเป นาง ก. เป็นบุตรีสาวของเศรษฐี เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้ว บิดามารดารักนางเสมือนดวงใ...

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

คีตพันธุรักษ์

อริยเจ้าเตี๋ย หน่ำเก็งเฮี้ยงห่วยจิงกุง

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
น้ำพริกมะม่วงเจ

น้ำพริกมะม่วงเจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 18

ผู้บำเพ็ญฉือเสาะหาใบสุทธิ จางถี่เตียนเมาเสาะหากลอน

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

วโรวาทพระชนนีเจ้าแห่งสระทิพย์

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago