mindcyber 1 year ago

การเริ่มต้นของสรรพสิ่งฟ้าดิน

คนภูเขายอดหิมะ

คัมภีร์ไบเบิ้ลเล่าลัทธิลี้ลับ

ศรัทธาจับถึงถึงพระเจ้าธรรมไพศาล

อรรถกลไกลับแห่งฟ้าก่อนกาล

ขยายการณ์ความคิดพระเจ้าแก่คนโง่

ท่านเหล่าจื่อว่า “บรมธรรมไร้ลักษณ์ กำเนิดเลี้ยงดูฟ้าดิน”คัมภีร์ไบเบิลใหม่ว่า “เต๋าคือพระเจ้า สรรพสิ่งอาศัยพระเจ้าสร้างขึ้น” อะไรคือเต๋า เต๋าพระเจ้าคือหลักการเดียวกัน คือสัจธรรมที่ไม่มุ่งหวัง สรรพเรื่องสรรพสิ่งฟ้าดินต้องดำเนินตามวิธี พระองค์ถึงแม้จะไม่มีรูปลักษณ์ก็ตาม แต่ภายในซ่อนเร้นกลไกอัศจรรย์บรมธรรมสร้างสรรค์ฟ้าดินกำเนิดมนุษย์สรรพสิ่งนี่คือมูลธรรมของอู๋จี๋ การขับเคลื่อนและความนิ่งสงบของอู๋จี๋ แปรเปลี่ยนเป็นไท้จี๋ ก่อกำเนิดธาตุหยินและธาตุหยางซิ่วเป็นมูลกำเนิดเริ่มต้นของสรรพสิ่งก็ตามที่คัมภีร์เต๋ากล่าวไว้ “ความเรียบง่ายที่ไร้นาม” หรือ “ไร้นามเริ่มต้นของฟ้าดิน” “มีนามมารดาแห่งสรรพสิ่ง” การขับเคลื่อนกลไกการเกิดสามารถให้กำเนิดเลี้ยงดูฟ้าดิน ขับเคลื่อนตะวันจันทรา เลี้ยงดูสรรพสิ่งตลอดไป นี่คือการกระทำของความไม่มุ่งหวังเป็นเพียงแนวคิดที่ไม่สามารถที่พูดถ่ายทอดไปได้

จิต ญาณ เต๋า พระเจ้า  นี่คือพลังสร้างสรรค์เป็นหลักการแยบยลที่ไม่มุ่งหวัง แข็งขืนตั้งนามว่า “เต๋า”  พระเจ้าสร้างสรรค์ให้กำเนิดแปรเปลี่ยนเบิกฟ้าเปิดแผ่นดิน ซึ่งแต่เดิมเป็นกลุ่มบรรยากาศยังขมุขมัว ไม่แบ่งแยกเมื่ออู๋จี๋ขยับเคลื่อนไหว จึงแบ่งแยกเป็นฟ้าครอบคลุ่มเป็นดินแบกรับมีการเพิ่มลดหยินหยาง ไหวนิ่งแล้วแปรเปลี่ยน แค่หนึ่งกลไกการเกิดแผ่ขยายทั่วโลกธาตุ นี่คือจุดเริ่มต้นการสร้างสรรค์ของพระเจ้า กลไกการกำเนิดแห่งบุพกาลนี้ ก็คือหลักสัจธรรมของอู๋จี๋แห่งฟ้าปางก่อน หลักสัจธรรมนี้ครอบคลุมสรรพรูปครอบคลุมทุกอณู บรมธรรมที่ล้ำลึกกว้างไกล ไม่อาจพูดจนหมดความหมายได้ หวังว่าพี่น้องทั้งหลายจงช่วยกันค้นคว้าให้ก้าวหน้า จนกว่าจะได้ปัญญา แทงทะลุสิ่งจนมีที่ๆ ไม่เข้าใจอีก

“พระเจ้าสร้างส่องแสงสว่างใหญ่ แสงสว่างใหญ่ดูแลกลางวันแสงสว่างเล็กดูแลกลางคืน พระเจ้ายังสร้างดวงดาวให้เรียงรายทั่วท้องฟ้าให้สว่างมาบนโลก”

ไร้รูปไร้ลักษณ์ยิ่งไร้ขอบเขต

หนึ่งหลักการเคลื่อนตะวันจันทรา

สรรพสิ่งเติบโตฟ้าดินฟูมฟัก

ไม่มุ่งหวังคือมุ่งหวังโปร่งใสเหลือง

บรมธรรมไร้เยื่อใย ขับเคลื่อนตะวันจันทรา ไร้เยื่อใยคือเต๋าที่ไม่มุ่งหวัง เต๋าหรือพระเจ้าเป็นฟ้าปางก่อน ไร้เสียงไร้กลิ่น มีเยื่อใยอารมณ์เป็นฟ้าปางหลัง คือการกระทำคือมุ่งหวัง อันที่จริงไม่มุ่งหวังและมุ่งหวังเป็นหลักาการอันหนึ่ง จากอู๋จี๋ล่วงสู่ไท้จี๋ ความหมายจากหนึ่งกระจายเป็นหมื่นหลายเมื่อพระเจ้าสร้างฟ้าดิน แล้วก็สร้างตะวันจันทราและให้กำเนิดสรรพสิ่ง ก็อย่างที่ท่านเหลาจื่อว่า “เต๋าให้กำเนิดหนึ่ง หนึ่งให้กำเนิดสอง สองให้กำเนิดสาม สามให้กำเนิดสรรพสิ่ง” สรรพสิ่งก็ให้กำเนิดเรื่อยไปนี่คือความอัศจรรย์ของฟ้าปางก่อน

แสงของพระเจ้าประกอบไปด้วยความใสความขุ่น ความไหวและความนิ่งจงค้นคว้าให้ลึกซึ้งให้ศรัทธาตลอดให้ใสให้นิ่งก็จะเข้าถึงสัจธรรมฟ้าดินเป็นธรรมชาติ

แสงชีวิตของพระเจ้า ต้องรวมสู่จิตของคน ก็จะรู้ว่าสรรพสิ่งมาจากความไม่มีมาสู่ความมี จากหลักธรรมกำเนิดไอ จากไอกำเนิดรูปเป็นเหตุปัจจัยของไท้จี๋เป็นกริยาอัศจรรย์ที่เปลี่ยนแปลงให้เห็น คัมภีร์ว่า “พระเจ้าว่า พระองค์ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตแต่ละเผ่าพันธ์”

พลังพระเจ้าสร้างจากความไม่มี

พระคุณจากหนึ่งกระจายหมื่นหลาย

ให้กำเนิดสรรพสิ่งทั้งเลี้ยงดู

แสงเมตตากางเขนสุดบารมี

เต๋ายิ่งใหญ่ไร้นาม เลี้ยงดูสรรพสิ่ง นี่คือหลักธรรมอัศจรรย์ที่ไม่มีขอบเขต เบื้องบนสร้างสรรสรรพสิ่งฟ้าดินโดยไม่ออมพลัง ไม่กลัวเหน็ดเหนื่อย ตระเตรียมทุกอย่างที่โลกต้องมีก็ให้มี เพื่อให้พวกเราได้เสวยสุข แต่น่าสงสารสรรพสัตว์ รู้จักแต่การเสวยสุขเท่านั้น จึงลืมเลือนบรมธรรมที่ลิขิตฟ้าดิน ดูชายหญิงที่มึนเมาในสังคมปัจจบัน สกปรกเยี่ยงอะไรเวไนย์สัตว์ที่รักตัวกลัวตาย ที่จมปรักอยู่ในความเสื่อมโทรมโลกีย์ทำลายจิตสำนึกอันดีงามกับหลักธรรมที่ไม่มุ่งหวัง เหมือนก้อนหินจมมหาสมุทรไม่เห็นรูปเห็นเงา เพราะฉะนั้นท่านขงจื่อจึงถอดถอนใจว่า “ธรรมนั้นไม่ปฏิบัติเลยหรือ” พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามแบบอย่างของท่านเอง วิญญาณของสรรพสิ่งมนุษย์เลิศที่สุด จิตมีปัญญาลึกล้ำ อาศัยโลกีย์ มีจิตควรรู้จักตน พึ่งเต๋าไม่มุ่งหวังแต่บริสุทธิ์จริง หากหลงใหลรูปเสียงจนได้บาปก็ยากที่พ้นจากการจมปรักในโลกีย์ ขอให้เธอจงยึดกางเขนศรัทธาสองพระคุณฟ้าและพระคุณอาจารย์

บทความนี้พูดถึงมนุษย์ที่ควรรู้จักตน พระเจ้าสร้างคนก็ด้วยเหตุผลอันนี้ มนุษย์คือแบบอย่างพระเจ้าที่สร้างขึ้น จรดความดีจรดความรักพระเจ้าประทานจิตวิญญาณ เป็นจิตที่สะอาดไม่เปรอะเปื้อน จรดอริยะจรดสว่างความหมายของบทความนีต้องการให้พวกเรารู้จักหน้าตาของตนชีวิตเริ่มต้นมาจากชีวิตฟ้า เพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้จักพระเจ้า ต้องใกล้ชิด


0
576
ฮัวท้อ ( หมอเทวดา )

ฮัวท้อ ( หมอเทวดา )

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
พุทโธวาทพระจี้กง

พุทโธวาทพระจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

เตือนโลก

บรรพาจารย์ขงเบ้ง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

สวรรค์

พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ความสุข คืออไร? ข้อ 1. ความสุขก็คือ ใจปีติยินดี ใจขอบคุณ ใจปีติยินดี

ความสุข คืออไร? ข้อ 1. ความสุขก็คือ ใจปีติยินดี ใจขอบคุณ ใจปีติยินดี

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago