mindcyber 1 month ago

ขงเบ้ง

ขงเบ้ง (พ.ศ.724-777) แซ่จูกัด ชื่อเหลียง เป็นนักการทหารและนักปกครองสมัยสามก๊ก เป็นคนซื่อสัตย์รักชาติเป็นผู้มีสติปัญญายอดเยี่ยม ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้หยั่งดินฟ้า มหาสมุทร

เมื่อชีซี ประธานที่ปรึกษาของเล่าปี่มีความจำเป็นต้องไปอยู่กับโจโฉ เพื่อไถ่โทษมารดาได้แนะนำขงเบ้ง โดยบอกเล่าปี่ก่อนจะจากไปว่า ยังมีผู้มีสติปัญญาอยู่นอกเมืองซงหยงอีกคนหนึ่ง ซึ่งถ้าได้ตัวผู้นี้มาแล้วก็อาจกู้แผ่นดินสำเร็จ ชีซีสรรเสริญปัญญาของขงเบ้ง โดยเอาตนเองเข้าเปรียบเทียบว่า “ถ้าข้าพเจ้าเป็นกา เขาก็เหมือนหงส์ เหมือนม้ากับราชสีห์ เหมือนรัศมีหิ่งห้อยกับแสงจันทร์ บุรุษผู้นี้ประเสริฐเฉกเช่นท่านจางเหลียง แต่ในความเห็นของข้าพเจ้า เขายังเลิศกว่ามากนัก เขากอปรด้วยสติปัญญา อันหยั่งได้แจ้งฟ้าและรอบรู้ตลอดดิน เป็นเอกบุรุษแต่ผู้เดียว จะหาผู้ใดเสมอมิได้”

เล่าปี่พร้อมกวนอูและเตียวหุยต้องไปหาขงเบ้งถึงสามครั้ง จึงสามารถเชิญขงเบ้งมาเป็นกุนซือได้สำเร็จ ตอนนั้นขงเบ้งอายุ 27 ปี จากฎีกาฉบับแรกและฉบับหลังของขงเบ้งที่เขียนถึงพระเจ้าเล่าปี่และพระเจ้าเล่าเส้ยน (บุตรของเล่าปี่) แสดงถึงจิตใจอันเปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์ภักดีของขงเบ้งเป็นอย่างดี ขงเบ้งถึงแก่กรรม เมื่ออายุ 54 ปี

0
135

ชีวิตดุจฝัน ธรรมเท่านั้นที่แท้

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago
แกงเขียวหวาน

แกงเขียวหวาน

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

เจ้าแม่กวนอิมเกาะริวกิว

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

แรงกรรม

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
2 days ago

รักษาใจ

หลื่อโจ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago