Loading...
Loading...
Loading...
1 day ago 15
0

อกัตญญูเป็นเหตุ

admin
mindcyber
1 day ago 10
0

สะพานของใคร

admin
mindcyber
1 day ago 11
0

ยักย้ายวาสนาบารมี

admin
mindcyber
1 day ago 10
0

ไว้ชีวิตเขาเถิด

admin
mindcyber
1 day ago 12
0

ที่นาแปลงที่สาม

admin
mindcyber
1 day ago 12
0

จากวัวไปสู่ผู้ตรวจการ

admin
mindcyber
2 weeks ago 56
0

หลงซันกง

admin
mindcyber
2 weeks ago 57
0

หนี้ชีวิต

admin
mindcyber
2 weeks ago 49
0

โยนบาปให้สวรรค์

admin
mindcyber
2 weeks ago 49
0

มันสมองของใคร

admin
mindcyber
2 weeks ago 46
0

บุญเปลี่ยนชะตา

admin
mindcyber
2 weeks ago 52
0

ชำระหนี้

admin
mindcyber
2 weeks ago 52
0

ผีหน้าคนยุคคอมพิวเตอร์

admin
mindcyber
2 weeks ago 57
0

ตัวอย่างหลายคดีจากศาลนรก

admin
mindcyber
2 weeks ago 49
0

คุณหมอซู

admin
mindcyber
2 weeks ago 53
0

ชั่วดีถี่ห่าง

admin
mindcyber
2 weeks ago 45
0

จอมจักรพรรดิสิ้นโคตร

admin
mindcyber
2 weeks ago 46
0

ชีวิต 49 วันหลังความตาย

พระโอวาทพระมารดา

admin
mindcyber
4 months ago 265
0

ตั้งปณิธานทำลายเสื่อลามก

เทพตอบสนองประหลาด

admin
mindcyber
4 months ago 237
0

ยืมศพสืบตระกูล

admin
mindcyber
6 months ago 356
0

กรรมตามสนอง

admin
mindcyber
1 year ago 540
0

เกิดมาทำไม

ร.ต. เจ้าประเวศ ณ เชียงใหม่

admin
mindcyber
1 year ago 404
0

นิทานเหตุต้นผลกรรม

admin
mindcyber
1 year ago 531
0

นรกขุมที่เจ็ด

ยมบาลอ๋องไท้ซัว

admin
mindcyber
1 year ago 521
0

นรกขุมที่หก

ยมบาลอ๋องคาเซี้ย

admin
mindcyber
1 year ago 512
0

นรกขุมที่ห้า

ยมบาลอ๋องเหงี้ยมล้อ

admin
mindcyber
1 year ago 501
0

นรกขุมที่สี่

ยมบาลอ๋องโหงวกัว

admin
mindcyber
1 year ago 495
0

นรกขุมที่สาม

ยมบาลซ่งตี้อ๋อง

admin
mindcyber
1 year ago 392
0

นรกขุมที่สอง

ยมบาลฉอกังอ๋อง

admin
mindcyber
1 year ago 488
0

นรกขุมที่หนึ่ง

ยมบาลไท้ก่วงอ๋อง

admin
mindcyber