mindcyber 9 months ago

ทำดีได้ดี

นายเฉิน มีอาชีพเป็นหมอ กิจการเจริญก้าวหน้า เป็นคนใจดี ชอบทำบุญให้ทาน มีภรรยาที่ดี มีบุตรที่กตัญญู เป็นครอบครัวที่มีความสุข

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง


(1) นายเฉินเป็นหมอ ทำไมกิจการจึงเจริญก้าวหน้า ?

ตอบ เพราะบรรพบุรุษของนายเฉินได้สร้างกุศลไว้มาก บิดามารดาของเขาต่างก็เข้าสถานธรรม ช่วยงานสร้างบารมีทั้งนายเฉินเองก็เป็นคนใจดี และรักษาจรรยาแพทย์ สวรรค์เบื้องบนย่อมไม่ทอดทิ้งคนดี


(2) ทำไมนายเฉินจึงมีครอบครัวที่ผาสุก มีภรรยาที่ดี มีบุตรกตัญญู ?

ตอบ เพราะชาติก่อนนายเฉินเป็นคนใจบุญสุนทานชอบทำการกุศลต่าง ๆ ชาตินี้จึงได้รับผลดีตอบแทน อีกทั้งนายเฉินสามารถสานต่อเจตนารมณ์ของบิดา โดยเข้าสถานธรรมช่วยงานสร้างบารมี ดังนั้นจึงย่อมมีความสุขและอายุยืน

0
368
ผัดถั่วลันเตาข้าวโพดอ่อน

ผัดถั่วลันเตาข้าวโพดอ่อน

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ธรรมวาจา

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ชิงสุ่ยโจวซือ

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

ข้อ 3. ทำตามตำแหน่งหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ธรรมะกับอธรรม

พระอาจารย์ฮ้อเอี้ยฮุ้ง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago