mindcyber 1 year ago

ทำดีได้ดี

นายเฉิน มีอาชีพเป็นหมอ กิจการเจริญก้าวหน้า เป็นคนใจดี ชอบทำบุญให้ทาน มีภรรยาที่ดี มีบุตรที่กตัญญู เป็นครอบครัวที่มีความสุข

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง


(1) นายเฉินเป็นหมอ ทำไมกิจการจึงเจริญก้าวหน้า ?

ตอบ เพราะบรรพบุรุษของนายเฉินได้สร้างกุศลไว้มาก บิดามารดาของเขาต่างก็เข้าสถานธรรม ช่วยงานสร้างบารมีทั้งนายเฉินเองก็เป็นคนใจดี และรักษาจรรยาแพทย์ สวรรค์เบื้องบนย่อมไม่ทอดทิ้งคนดี


(2) ทำไมนายเฉินจึงมีครอบครัวที่ผาสุก มีภรรยาที่ดี มีบุตรกตัญญู ?

ตอบ เพราะชาติก่อนนายเฉินเป็นคนใจบุญสุนทานชอบทำการกุศลต่าง ๆ ชาตินี้จึงได้รับผลดีตอบแทน อีกทั้งนายเฉินสามารถสานต่อเจตนารมณ์ของบิดา โดยเข้าสถานธรรมช่วยงานสร้างบารมี ดังนั้นจึงย่อมมีความสุขและอายุยืน

0
658

จากเศรษฐีกลายเป็นยาจก

ที่เมืองไถหนาน นาย ก. สืบทอดกิจการโรงงานเครื่องเหล็กจากบิดา ชั่วเวลาไม่ถึง 8 ปี กิจการประส...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ครั้งที่ 19 ตอนท่องตำหนักวิญญาณสัตว์สี่ชีวิตคืนชีพ

1654918052.jpg
mindcyber
1 week ago

วิถีแห่งเจ้า

เจ้าพ่อหลักเมืองพิงตง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ไร้เมตตาไม่อาจบรรลุธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ขาไก่เจ

ขาไก่เจ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago