mindcyber 1 year ago

ความสำนึกในจริยธรรม

ท่านอริยเจ้าเมิ่งจื่อ

ชีวิตจริยะสุขนามัย                                  รณรงค์ให้กระทำอย่างแข็งขัน

แบบวินัยมุ่งความดีพร้อมเพรียงกัน           จิตมุ่งมั่นคุณธรรมแพร่เจริญ

          ความสำนึกในจริยธรรที่มีมาอย่างมั่นคง ได้วิวัฒนาผันแปรจวบถึงปัจจุบัน กี่ครั้งแล้วที่เข้าสู่สภาวะวิกฤต ศักยภาพการเคลื่อนไหวของแรงใจแบบนี้ เหมือนกับน้ำที่ไหลทะลักในฤดูน้ำหลาก จะทำลายตะลิ่งพังแล้วก็ไหลพุ่งกระจายไปทุกทิศทาง กลายเป็นมหาอุทกภัย

          จริยศาสตร์คือแม่น้ำสายหลักของโลกในด้านจิตวิญญาณ เพราะมีจริยศาสตร์ มนุษยชาติจึงสามารถอบรมฟูมฟักวัฒนธรรม หากปราศจากจริยศาสตร์แล้ว คงไม่มีวันได้อยู่กันอย่างสุขสงบ

          จริยธรรมมิใช่เอามาผูกมัดตนเอง หากแต่เอามาประคับประคองให้ อยู่ในความถูกต้อง มิใช่เอามาจำกัดตนเอง หากแต่ให้ตนเองมีอิสระที่แท้จริง ไม่ใช่เป็นการบังคับตนเอง หากแต่ชักนำการดำรงชีพให้กระปรี้กระเปร่าอย่างแท้จริง ให้บังเกิดปัญญาและศักยภาพ

          มนุษย์ยุคปัจจุบันเห็นระเบียบวินัยจริยธรรมที่สืบทอดกันมาเป็นเหมือนรองเท้าเก่า ๆ ที่ชำรุด ชีวิตจึงสุกเอาเผากินไร้หัวหลักหัวตอ ไม่มีระเบียบแบบแผน ตลอดจนสูญเสียบรรยากาศความเชื่อถือซึ่งกันและกัน สูญเสียความปรองดองและความเคารพซึ่งกันและกัน สูญเสียใจอันรับผิดชอบและจิตใจอันสัตย์จริง การให้คุณค่าทัศนคติต่าง ๆที่ออกมาทางลบมีอย่างไม่ขาดสาย มีการสรรสร้างการเสพวัตถุต่าง ๆ ไม่หยุดหย่อน มึนเมาต่อการค้นหาความสนุกบันเทิง แต่ทว่าภายหลังการมึนเมาแล้ว ก็ยังรู้สึกว่าว่างเปล่าสูญเสียสิ่งที่จะพึ่งพิงและความสุขอันแท้จริง ถึงตอนนี้จุดอ่อนในใจที่กบดานอยู่ เจ้าสัตว์ที่ดุร้ายนี้ก็ปรากฏออกมา ก่อให้เกิดมารผจญที่น่ากลัว มารผจญเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นเพราะว่าในใจไม่มีจริยธรรม เมื่อมีจุดอ่อน มารร้ายก็อาศัยโอกาสรุกราน ทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด ร่วงสู่ความมัวเมาและผิดพลาด ในที่สุดก็ถูกกลบฝัง ในใจถูกมารร้ายกลืนกิน

          ปัจจุบันถึงแม้จะเป็นยุคที่ไขว่คว้าหาเสรีภาพ หาชีวิตที่ไม่ถูกบังคับ แต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องมีจริยธรรม เพราะว่าคนที่ไม่มีจริยธรรมยอมเป็นผู้มึนเมาหลงทาง

          จริยธรรมที่สืบทอดกันมาได้ถูกทอดทิ้งไปแล้ว ยิ่งน่าจะมีเสรีมากขึ้นจึงจะถูก แต่เท่าที่เห็น คนกลับยิ่งโดดเดี่ยว เหงาหงอย ยิ่งขาดแคลนอุดมการณ์อันแกร่งกล้า ไปเผชิญหน้ากับความท้าทาย ขาดความอดทนที่เป็นคุณธรรมอันดีงาม เป็นยุคที่ขาดความหนักแน่น เดือดร้อน ขาดการเป็นนายและความกล้าหาญ ในความยุติธรรมส่วนรวมเอาความมักง่ายอย่างชาวบ้านมาปล่อยให้กำเริบเสิบสาน จึงพูดได้ว่าเสรีภาพของคนปัจจุบันเป็นสิ่งเจ็บปวดไม่มีความสบาย

          ความขยันบากบั่นและสมถะเป็นแบบอย่างจริยธรรมที่สืบทอดกันมาด้านหนึ่งก็บ่มนิสัยให้คนเติบโตแกร่งกล้า อีกด้านหนึ่งก็สอนให้รู้จักพอ และอุดมไปด้วยความสบาย จริยธรรมแบบนี้ดูสอดคล้องกับการเติบโตทางสติปัญญาและสุขอนามัยของจิตวิทยา แต่ทัศนคติการใช้จ่ายด้านเศรษฐกิจเสรีของตะวันตก ความโอ้อวดไร้แก่นสารได้แพร่ระบาดร้ายแรง การดูดซับอย่างคนตาบอดได้เพราะนิสัยละโมบโลภมากอันเลวร้าย ในที่สุดความละโมบกับเสรีภาพก็ผสมผสานกลายเป็นทัศนคติที่สับสนปนเปไม่โปร่งใส ก่อให้เกิดรูปลักษณ์ของควมละโมบและบรรยากาศของความทะยานอยาก ในที่สุดคุณภาพทั้งหลายก็แปรเปลี่ยน ก่อให้เป็นจริยธรรมที่ง่อยเปลี้ยอย่างร้ายแรง

          ความละโมบกับความสุรุ่ยสุร่ายกลายเป็นปัญหาร้ายแรงของสังคมปัจจุบันเนื่องจากต้องการสนองตัณหาโดยไม่คิดเหนื่อยยาก คนที่หวังประโยชน์รุนแรงเช่นนี้คือที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่มีกำหนด เป็นผู้นำพาตนเองไปสู่ความเมามัวลุ่มหลง ความรู้สึกรับผิดชอบก็พลอยหายไป โดยเฉพาะความสำนึกในจริยธรรมอันเป็นหน้าที่ ยิ่งต้องให้ชาวโลกพร้อมใจกันรณรงค์ให้ตื่นให้การสนับสนุนอย่างแข็งขัน เพื่อเผยแพร่ให้กว้างขวาง มีความอาจหาญยึดถือหลักการและอุดมการณ์สูงส่ง พร้อมเพรียงกันมาฟื้นฟูจริยธรรม

          จริยธรรมเป็นพลังศักยะชนิดหนึ่งของจิตที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ข้อเชื่อถือที่มาจากภายนอก จริยธรรมได้จากการฝึกฝน ผ่อนความเข้าใจในหลักการแล้วแสดงปรากฏเป็นความประพฤติทางคุณธรรม

          ความประพฤติของคุณธรรมก็ยังแบ่งแยกพอสังเขปเป็น 2 ประเภท หนึ่ง คือ เป็นคุณธรรมภาคบังคับ สอง คือ เป็นคุณธรรมที่เกิดจากความสำนึก คุณธรรมภาคบังคับตั้งอยู่บนความเกรงกลัว เพราะต้องการให้พ้นจากการลงโทษ จึงประพฤติคุณธรรมออกมา คุณสมบัตคือการยินยอมต่ออำนาจเพราะกลัวถูกเล่นงาน จึงต้องกดข่มใจเอาไว้ สิ่งที่ถูกกดข่มรวมทั้งปัญญาของตนด้วย เพราะฉะนั้นการใช้บังคับเพื่อก่อสร้างแบบอย่างคุณธรรมจึงเป็นวิธีกระทำที่ขัดต่อจริยธรรม เพราะการกระทำเช่นนี้ หมดทางที่จะฝึกฝนการตัดสินให้เป็น ขาดการสร้างสรร การมีความสำนึกในคุณธรรมจะไม่เป็นเช่นนั้น การปฏิบัติเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง ใช้สติปัญญาไปแก้ไขปัญหาทั้งหลายในชีวิต คนที่มีความสำนึกในคุณธรรมเช่นนี้ สิ่งที่แสดงออกมาเป็นความรับผิดชอบและการเคารพ ต่อความเมตตา การเจริญเติบโตและการสร้างสรร มีพลังและกล้าหาญ ก็เพื่อให้เกิดเสรีภาพยิ่งขึ้น ยิ่งสามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีของความเศร้ากังวล และการลังเลใจ

          ปัจจุบันชาวโลกถลำสู่ปัญหายุ่งยากของชีวิต อย่างหนึ่งคือการสูญเสียพลังศักยภาพในจริยธรรม จึงแปรเปลี่ยนเป็นความลังเลและอ่อนแอ อย่างที่สองคือ หลงอยู่ในคุณธรรมภาคบังคับ อยู่ที่ความท้อแท้ เข้าตาจนไม่มีสุข รูปการณ์ที่เห็นทั้งสองนี้ ทำให้จิตถูกบั่นทอนยิ่งรุนแรงคือแสดงออกในรูปของคนโรคจิต ไม่มีที่ไหนที่ไม่มีเรื่อง เป็นผู้พ่ายแพ้ ขาดความรู้สึกรับผิดชอบ จนต้องร้องครวญครางออกมา การขาดพลังศักยภาพของจริยธรรมทำให้เกิดจิตอันป่าเถื่อน เหมือนถูกความอยากกระตุ้น ก็จะใช้แบบอย่างไปฉกฉวยเอาโดยตรง นั่นก็คือการหลอกลวง การลักขโมย วิ่งราว เป็นต้น หากถูกขัดขวางจะกลายเป็นความรุนแรง

          ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะสร้างจริยธรรมขึ้นอีกครั้ง ให้ผ่านประสบการณ์ของชีวิต ยอมรับร่วมกันและปรึกษาหารือเพื่อแก้ไข ต้องเริ่มต้นจากชีวิตในครอบครัวอย่างจริงจัง ให้รณรงค์เรียกร้องให้สังคมตื่นขึ้น แต่ละคนต้องพร้อมใจกันรับผิดชอบ ทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จ เช่นนี้แล้ว ความเรียบง่ายสวยงามสภาพดีงามของจริยธรรมก็จะมีโอกาสให้ฟื้นคืนมาอีกครั้ง


0
565
น้ำพริกอ่องเจ

น้ำพริกอ่องเจ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
video

บทสวดหมีเล่อเจินจิง / 彌勒救苦真經

admin
mindcyber
1 year ago

เลียงผาช่วยชีวิต

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

ตามจริต

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต หมดปัญหา

แปลโดยท่านพุทธทาส

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago