mindcyber 5 months ago

สิบบำเพ็ญ

พระอาจารย์เมฆขาว

      บัวขาวสะอาด เต๋าปราศจากฝุ่น ก้าวเดินบนทางตรงรักษาจิตแท้ ฟื้นคืนความสามารถของปัญหาอันลึกล้ำ เสียงประทับทรงดังกังวาลปลุกให้ตื่นจากไหลหลง

          วันนี้เป็นวันทรงปกติ ศิษย์ทั้งหลายเข้าร่วมฟัง คำว่า คุณธรรม (เต็ก) แต่บางคนก็เข้าใจมุ่งหมายของคุณธรรมได้ยาก คุณธรรมสิบ (สิบบำเพ็ญ) เลือนลาง แปดบัญญัติก็ไม่รู้จัก ดังนั้นจึงบรรเลงใหม่ ขอให้ทุกคนเพียรพยายามฟื้นฟู

          1. กตัญญูอันดับแรกของสิบบำเพ็ญ พระคุณบิดามารดาใหญ่หลวงดั่งฟ้า อบรมเลี้ยงดูให้ความรักเมตตาอย่างที่สุด ค่ำเช้าต้องระลึกอย่าให้เหนื่อยเปล่า

          2. ความรักในพี่น้อง มีความสัมพันธ์ดั่งแขนขา บรรยากาศปรองดองสมัครสมานในสายเลือด จริงใจรักใคร่ให้ล่ำลือ กลมกลืนสุขสบายเป็นสัตย์ซื่อยิ่งใหญ่

          3. จงรักภักดีต่อราชาและประเทศ รักษาหน้าที่ซื่อตรงไม่เห็นแก่ตนเป็นเกียรติประวัติ อุทิศร่างแก่สังคมและกฏบัตร มีอุดมการณ์หนักแน่น ไอแท้พุ่งสู่เบื้องบน

          4. สัจวาจาหนักแน่น ยึดถือเคร่งครัดในคำมั่นสัญญาไม่เปลี่ยนแปลง ลั่นวาจาแล้วคำไหนคำนั้น ติดต่อค้าขายตามเหตุผลไม่เอารัดเอาเปรียบ

          5. มารยาทดีงาม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ผ่อนปรน รักษากฏระเบียบ การพูดการกระทำสมฐานะไม่อวดเบ่ง อบรมบ่มใจห่างไกลเรื่องถูกผิด

          6. ยุติธรรมในใจ พึ่งพิงกัน ต้องให้ความกรุณาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้ดีหรือไพร่ การมีเกียรติการเสียศักดิ์ศรี หรือการได้รับความลำบากก็ช่วยเหลือ มีทุกข์ร่วมกัน ถือเป็นความล่ำลืออันดีงาม

          7. สุจริตเป็นที่ตั้ง เป็นผู้มือสะอาด ไม่โลภใจคด ทำสิ่งชั่วเป็นผู้บริสุทธิ์ ถือสมถะรักษาสัญญา ความดีงามเป็นกิติศัพท์ขจรขจาย

          8. รู้จักอับอายขายหน้า ให้รู้จักพอเสมอ ความฟุ้งซ่านก่อให้เกิดอัปยศเสมอ ความรุ่งโรจน์มีเกียรติต้องอาศัยจากการสั่งสมบุญกุศล มิใช่เร่งรัดแสดงเอาโชคได้

          9. โอบอ้อมอารีให้ชัดเจน ผู้อื่นพึ่งพิงได้ รักตนและผู้อื่นคล้อยตามสัจธรรม รู้สงเคราะห์เป็นปณิธาน เมตตา สงสารผู้ทุกข์ยาก อุดมการณ์ไม่ท้อถอย

          10. แสวงหาความเป็นผู้มีปัญญา ขยันหมั่นเพียร รู้แจ้งแยกแยะในสิ่งดีชั่ว รวมเข้าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

          อบรมวัฒนธรรม สั่งสอนให้มีระเบียบเพื่อจรรโลงโลก พระอาจารย์เมฆขาว เอาสิบบำเพ็ญเป็นบทร้อยกรองให้พิจารณา


0
214

เกิดมาทำไม

ร.ต. เจ้าประเวศ ณ เชียงใหม่

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

เหตุที่โชคดีมีสุข

เจ้าหลักเมือง ชิว ข้าพเจ้าเกิดมาในโลกไร้บุญไร้กุศล ตายแล้วไปอยู่โลกทิพย์ไร้ความรู้ความสามา...

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต ผู้เด่นอยู่โดดเดี่ยว

แปลโดยท่านพุทธทาส

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago
video

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนนางพราหมณี2

admin
mindcyber
9 months ago
กะหล่ำปลีห่อไส้

กะหล่ำปลีห่อไส้

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago