mindcyber 1 year ago

ความซื่อสัตย์

พระวิสุทธิเทพโง้วมั่งอู้

      เมื่อคนตั้งมั่นในคุณธรรมในบารมีในคำสัตย์ที่สำคัญ เพื่อให้จิตเข้าถึงคุณธรรมอันดีงาม เมื่อวิเคราะห์ถึงความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมผู้รู้จักความซื่อสัตย์มีมากเป็นมหาชน หากแต่ผู้สามารถปฏิบัติได้มีน้อยมาก คนบางหมู่ก็อยากเอาความซื่อสัตย์มาสอนคนให้เห็นเป็นภายนอก ส่วนภายในก็หลอกลวงตนเอง คนพวกนี้อาจดูแพรวพราวได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่ยากที่จะเห็นความสำเร็จได้ยาวไกล ความสำเร็จก็เป็นความสำเร็จเล็ก ๆ ชั่วคราวหาใช่ความสำเร็จยิ่งใหญ่ที่ก้องโลกนับพันปีก็หาไม่ ถ้าหากเอาความซื่อสัตย์สร้างความรู้สึกต่อผู้อื่น ผู้อื่นก็เอาความซื่อสัตย์ตอบสนอง หากเอาเล่ห์เหลี่ยมไปหลอกลวงเขา เขาก็ตอบแทนด้วยเล่ห์เหลี่ยม ดังนั้นบุรพปราชญ์ก็กล่าวไว้ว่า ข่มเหงคนได้แต่ข่มเหงใจไม่ได้ ใจข่มเหงได้หากแต่ปราชญ์ข่มเหงไม่ได้ ยังกล่าวอีกว่า แกล้งเรื่องหนึ่งได้แต่แกล้งทุก ๆ เรื่องไม่ได้ ข่มขู่คนหนึ่งได้ข่มขู่โลกไม่ได้ ข่มเหงชาติหนึ่งได้ข่มเหงทุกๆ ชาติไม่ได้ ถึงแม้ว่าสามารถปกปิดฟ้าห้ามทะเลได้ จะข่มเหงชาติหนึ่งได้แต่ทุก ๆชาติจะได้หรือ ควรให้เข้าใจลึกซึ้งในคำพูดนั้น

         ผู้มีความซื่อสัตย์แท้จริงไม่ลวงหลอก ซื่อสัตย์ก็คือความจริง ความจริงไม่ฉ้อฉล ไม่ฉ้อฉลก็คือประจักษ์แจ้ง เหมือนการส่องสว่างของตะวันจันทรา คนควรมีความรู้สึกเช่นนี้ ก็จะเป็นที่นับถือและก็สามารถบังคับฟ้าได้ มีควาามซื่อสัตย์ถึงที่สุด จนชื่อเสียงลือทั้งผีและเทพก็ยังต้องหลบให้ ความดีเป็นหลักของหลักธรรมฟ้า เป็นองค์ที่ไม่มีสองใจเป็นองค์ที่ไม่พูดหลอกลวง ภายในก็ไม่หลอกตนเอง ภายนอกไม่ใส่ความตนเอ งอย่างที่ชาวพุทธว่า ไม่กล่าวเท็จเป็นศีล

         ศาสนาของข้าเอาความซื่อสัตย์เป็นคำสอนชักนำคน หากคนสามารถเข้าใจแล้วมีความซื่อสัตย์ มีกำหนดกับเต๋าแห่งฟ้า และเข้าถึงหลักธรรมฟ้า ความซื่อสัตย์สามารถแสดงสัจจะแห่งฟ้าดินให้ปรากฏเป็นความงามสมบูรณ์ของฟ้าดิน

         สำเร็จเป็นความปิติแห่งฟ้าดิน ความซื่อสัตย์กลายเป็นคุณธรรมอันดีงามอันดับหนึ่งของจิตตน ทั้งกว้างขวางและเต็มเปี่ยมมีหรือคนจะไม่สวามิภักดิ์การที่การงานไม่สำเร็จก็เห็นกิจคุณธรรมไม่ตั้งมั่น

         เมื่อพิจารณาถึงสิ่งนี้ มีความซื่อสัตย์เป็นเต๋า ทั้งกว้างทั้งใหญ่ มีความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรม แผ่คลุมไปกว้างและลึกล้ำ เมื่อเอาความซื่อสัตย์มาใช้เทพก็ศักดิ์สิทธิ์ ซาบซึ้งทั้งฟ้าทั้งคนโดยหยุดการวิเคราะห์จักรวาล แล้วความซื่อสัตย์นั้นหาเพียงใช่มาบ่มเลี้ยงชีวิตมนุษย์เท่านั้นก็หาไม่

บทคำมั่งอู้ทั้งเรื่องไม่ลวงหลอก                 ใจข้าไม่สองมีใจซื่อสัตย์

ซื่อสัตย์หนึ่งโฮมไว้ผีเจ้าหลบ                    ขอให้ศิษย์ก้าวหน้าฝึกวรยุทธ


0
545

ปัญญาจะคมต้องผ่านการลับ

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago

เป็นหนี้ก็ต้องชดใช้

เราทุกคนที่ยังเวียนว่ายอยู่ในโลกต่างเคยสร้างบาปเวรมีหนี้สินติดตัวแต่ละคนล้วนมีเจ้าหนี้นายเ...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ผัดผักบุ้งขี้เมา

ผัดผักบุ้งขี้เมา

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago

นิพพานกับการพ้นเกิดดับ

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ทางแห่งการบำเพ็ญ

อริยเจ้าคูเชียงชุน

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago