mindcyber

mindcyber

admin Super Admin
Level 1 Points 0 Total Posts 708
Loading...
Loading...
Loading...
4 months ago 112
0

หมวดกตัญญู

admin
mindcyber
4 months ago 234
0

กฏสวรรค์

ผู้ใดสร้างสมบุญและบาป เมื่อหักลบกันแล้ว ถ้าจำนวนบาปมีมากกว่าจำนวนบุญ ให้เไปเกิดเป็นสัตว์เด...

admin
mindcyber
4 months ago 250
0

ธรรมสู่ชาวบ้าน

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
4 months ago 145
0

ธรรมได้จากการทวนกระแส

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
4 months ago 164
0

การทำความดีสร้างกุศล

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
5 months ago 179

การบำเพ็ญธรรมเป็นของแท้

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
0
5 months ago 173
0

ความซื่อตรงคือธรรมแท้

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
5 months ago 260
0

ทรัพย์สมบัติที่แท้จริงคืออะไร

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
5 months ago 180
0

การบำเพ็ญโพธิสัตว์ธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
5 months ago 186
0

ไร้เมตตาไม่อาจบรรลุธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
5 months ago 232
0

มนุษย์เปรียบเหมือนแมลง

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
5 months ago 244
0

การออกบวช

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
5 months ago 148
0

พระแม่กาลี

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
5 months ago 299

การสนองตอบ

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
0
5 months ago 126
0

ยอดสตรี

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
5 months ago 197

จิตใจกว้างรองรับสรรพสิ่ง

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
0
5 months ago 165
0

หลักปฏิบัติตนของผู้บำเพ็ญธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
5 months ago 200
0

การบรรลุธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
5 months ago 182
0

พื้นฐานการบำเพ็ญธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
5 months ago 303

วิธีแก้กรรม (สะเดาะเคราะห์)

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
0
5 months ago 277
0

บ้านที่ดีที่สุด

admin
mindcyber
5 months ago 165
0

นิ้วชี้ของหลวี่ต้งปิน

admin
mindcyber
5 months ago 294
0

ความหวังของคนบุญ

admin
mindcyber
5 months ago 311
0

เรือสองขบวนของชีวิต

admin
mindcyber
5 months ago 119
0

บุรุษไปรษณีย์

admin
mindcyber
5 months ago 128

ความหมายของการทำงาน

admin
mindcyber
0
5 months ago 321
0

ข้อ 10. เปลี่ยนแปลงนิสัยความเคยชินที่ไม่ดี

admin
mindcyber
5 months ago 242
0

ข้อ 9. ความสุขคือ ความสวยงามที่รับรู้ได้

admin
mindcyber
5 months ago 291
0

ข้อ 8. ความสุขคือ อย่าให้มีความมักมากอยากได้เป็นกรรมสิทธิ์มากเกินไป

admin
mindcyber
5 months ago 213
0

ข้อ 7. อย่าผูกบาปสัมพันธ์กับเวไนย

admin
mindcyber