mindcyber 1 year ago

เหตุที่ร่างกายพิการ

ที่ตำบลเจียอี้ นาย ก. เกิดมาร่างกายพิการ 5 อย่าง ครอบครัวยากจนตั้งแต่เด็ก บิดามารดาสียชีวิตหมดแล้วต้องอยู่ตัวคนเดียว แม้จะมีคุณลุงคุณอา แต่ทุกคนล้วนแต่ทำงานเป็นกรรมกร ไม่สามารถให้ความอุปการะเลี้ยงดู จึงจำเป็นต้องยังชีพด้วยการขอทาน ครั้นโตขึ้นโชคที่มีคนใจบุญให้เงิน 500 เหรียญ เป็นทุนไปขายล๊อตเตอรี่เลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไม นาย ก. จึงเกิดมาร่างกายพิการ 5 อย่าง ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. มีฐานะค่อนข้างดี แต่เป็นคนเจ้าชู้ ไม่รู้จักสร้างกุศลขัดเกลาตน ทุกครั้งที่พบหญิงหน้าตาดี ก็มักจะใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ตนสมอยากในความใคร่ และชอบหว่านเงินใช้ให้ผู้หญิงเปลื้องผ้าให้ตนชมแล้วยังนำไปบอกเล่าแก่ผู้อื่น ดังนั้นชาตินี้จึงต้องได้รับกรรมสนองเช่นนี้


(2) นาย ก. ร่างกายพิการ 5 อย่าง มีอะไรบ้าง ? และจากรรมใด ?

ตอบ 1. ตาพิการ เพราะชาติก่อนชอบชมผู้หญิงเปลื้องผ้า

2. ปากพิการ เพราะชาติก่อนชอบพูดจาลามก

3. จมูกพิการ เพราะชาติก่อนชอบดมกลิ่นร่างกายผู้หญิง

4. มือพิการ เพราะชาติก่อนชอบจับเนื้อต้องตัวผู้หญิง

5. ขาพิการ เพราะชาติก่อนชอบไปในสถานที่อบายมุข


การประพฤติผิดในกามเป็นยอดแห่งความชั่วทั้งหลาย ขอให้ชาวโลกพึงละเว้นอย่าประมาท จะได้ไม่ถูกกรรมสนอง

0
461

กรรมของการเนรคุณพี่ชาย

ที่เมืองไทจง นาย ก. ได้เข้าไปอยู่ในเมืองต่อสู้ชีวิตตั้งแต่เด็ก หลังจากไต้หวันได้รับอิสรภาพ...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

เหลี่ยมกลมไหวนิ่ง

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

พุทธโอวาทจี้กง

พุทธโอวาทจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

อารมณ์ สวรรค์งามวิสุทธิ์

ฮ้อเซียนโกว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ลูกหมู

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago