Loading...
Loading...
Loading...
1 month ago 118
0

ข้อพิสูจน์การเผยแผ่ ของหนังสือเทวราชโองการ

admin
mindcyber
1 month ago 222
0

วันประสูติของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ตามปฏิทินจีน)

admin
mindcyber
1 month ago 117
0

การเผยแผ่ของเทวราชโองการ

admin
mindcyber
1 month ago 80
0

ตำหนักที่ 6 เปี้ยนเฉิงหวัง

admin
mindcyber
1 month ago 63
0

ตำหนักที่ 5 เอี๋ยนหลัวหวัง

admin
mindcyber
1 month ago 68
0

บทนำบันทึกความศักดิ์สิทธิ์ ของเทวราชโองการร่วมสมัย

admin
mindcyber
1 month ago 56
0

ปฐมบทนำสังวร เผยแผ่เทวราชโองการ

admin
mindcyber
1 month ago 68
0

สหพุทธสหเทพ

ตรัสแนะน้อมนับถือ เทวราชโองการ

admin
mindcyber
1 month ago 58
0

ปฐมสาธุการพจน์ ของเทพเจ้าหลี่วเจินเหยิน

ตรัสแนะน้อมนับถือเทวราชโองการ

admin
mindcyber
1 month ago 67
0

ปฐมสาธุการพจน์ ของบุพพาจารย์หันเซียงจื่อ

ตรัสแนะน้อมนับถือเทวราชโองการ

admin
mindcyber
1 month ago 62
0

ปฐมสาธุการพจน์ของ

เทพเจ้าฝูอี้ว

admin
mindcyber
1 month ago 57
0

ตรรกสาธุการพจน์แห่งเทวราชโองการ ปฐมสาธุการพจน์

ของพระอนุตรโพธิสัตว์เจ้า

admin
mindcyber
1 month ago 60
0

ความเป็นมาของการจัดพิมพ์หนังสือ พระบรมมหารัตนเทวราชโองการ

admin
mindcyber
1 month ago 56
0

บาปกรรมของการทำแท้ง

พระโอวาทพระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
2 months ago 262
0

ปัจฉิมลิขิตพระอรหันต์จี้กง

admin
mindcyber
2 months ago 180
0

เทวโองการจากท่านเง็กเสียงอ๊วงตี่

admin
mindcyber
2 months ago 210
0

ครั้งที่ 62 ตอน ไปพบปะพระอรหันต์กษิติครรภ์และเที่ยวงานฉลองสมโภช

admin
mindcyber
2 months ago 159
0

ครั้งที่ 61 ตอน ท่องบ่อน้ำเลือดและขุมภูผาตะวันออก

admin
mindcyber