Loading...
Loading...
Loading...
2 months ago 204

การสนองตอบ

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
0
2 months ago 83
0

ยอดสตรี

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
2 months ago 127

จิตใจกว้างรองรับสรรพสิ่ง

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
0
2 months ago 124
0

หลักปฏิบัติตนของผู้บำเพ็ญธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
2 months ago 127
0

การบรรลุธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
2 months ago 138
0

พื้นฐานการบำเพ็ญธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
2 months ago 195

วิธีแก้กรรม (สะเดาะเคราะห์)

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
0
3 months ago 196
0

บ้านที่ดีที่สุด

admin
mindcyber
3 months ago 94
0

นิ้วชี้ของหลวี่ต้งปิน

admin
mindcyber
3 months ago 151
0

ความหวังของคนบุญ

admin
mindcyber
3 months ago 197
0

เรือสองขบวนของชีวิต

admin
mindcyber
3 months ago 80
0

บุรุษไปรษณีย์

admin
mindcyber
3 months ago 88

ความหมายของการทำงาน

admin
mindcyber
0
3 months ago 204
0

ข้อ 10. เปลี่ยนแปลงนิสัยความเคยชินที่ไม่ดี

admin
mindcyber
3 months ago 159
0

ข้อ 9. ความสุขคือ ความสวยงามที่รับรู้ได้

admin
mindcyber
3 months ago 205
0

ข้อ 8. ความสุขคือ อย่าให้มีความมักมากอยากได้เป็นกรรมสิทธิ์มากเกินไป

admin
mindcyber
3 months ago 123
0

ข้อ 7. อย่าผูกบาปสัมพันธ์กับเวไนย

admin
mindcyber
3 months ago 166
0

ข้อ 6. กุญแจดอกสำคัญของการมีความสุขก็คือ ต้องยอมรับชะตากรรมของตนเอง

admin
mindcyber
3 months ago 231

ข้อ 5. ความสุขก็คือ อย่าได้ไปคิดเปลี่ยนแปลงผู้อื่น

admin
mindcyber
0
3 months ago 127
0

ข้อ 4. ความสุขก็คือ สามารถออมชอมกับคนที่มีความเห็นไม่ตรงกับเรา

admin
mindcyber
3 months ago 150
0

ข้อ 3. ทำตามตำแหน่งหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

admin
mindcyber
3 months ago 128
0

2.ละเว้นการกล่าววาจาไม่สุภาพ อย่ามีปฏิกิริยาโต้ตอบ อย่าเปรียบเทียบกับผ...

admin
mindcyber
พระพุทธจี้กง
3 months ago 173

ความสุข คืออไร? ข้อ 1. ความสุขก็คือ ใจปีติยินดี ใจขอบคุณ ใจปีติยินดี

ตลอดเวลามีแต่ใจปีติยินดี สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ร่วมกับเรา ล้วนสร้างบุญสัมพันธ์กับเรา ภรรย...

admin
mindcyber
0
3 months ago 177

จะสร้างความผาสุกแก่ชีวิตอย่างไร? (วิธีคิดและวิธีการสร้างความสุข)

พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง

admin
mindcyber
0
3 months ago 98
0

จะสร้างชีวิตสมบูรณ์พูนสุขอย่างไร

กำหนดความคิดว่า ฉันเป็นคนสมบูรณ์พูนสุขที่สุด ความคิดเป็นตัวที่จับให้มั่นได้ยาก เหมือนม้า...

admin
mindcyber
3 months ago 131
0

วิธีแก้กรรมแห่งการปาณาติบาต

admin
mindcyber
3 months ago 206
0

สละเนื้อช่วยนก

ในกาลก่อน เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่บำเพ็ญโพธิสัตว์ธรรม ยังมิได้ตรัสรู้เ...

admin
mindcyber
3 months ago 128
0

ฆ่ากันตลอดชีวิต

น่าสังเวชใจเหลือเกินที่ชั่วชีวิตของคนเราตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่โตจนแก่จนกระทั้งแก่ไปถึงตายใ...

admin
mindcyber
3 months ago 90
0

เป็นหนี้ก็ต้องชดใช้

เราทุกคนที่ยังเวียนว่ายอยู่ในโลกต่างเคยสร้างบาปเวรมีหนี้สินติดตัวแต่ละคนล้วนมีเจ้าหนี้นายเ...

admin
mindcyber
3 months ago 132
0

มิใช่เพียงแค่พูดก็พอ

เมื่อราวเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2534 ขณะที่ข้าพเจ้า กำลังเลือกซื้อโต๊ะวางหนังสือธรรมะ ที่ใช้แจกส...

admin
mindcyber