Loading...
Loading...
Loading...
1 year ago 426
0

เพิ่มบารมีเพิ่มอายุ

พระอาจารย์เอี้ยอุ่งซ้ง

admin
mindcyber
1 year ago 449
0

โปรดเวไนย์

พระไต่ฮงกง

admin
mindcyber
1 year ago 414
0

กุศลของการโปรดสัตว์

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 428
0

ภิกษุเฟื่องมาแล้ว

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 489
0

เวลามีค่า

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 502
0

คีตธรรม

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 601
0

คุณ : แค้น

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 419
0

วรวิสุทธิ์กุมาร

admin
mindcyber
1 year ago 472
0

ธรรมวาจา

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
1 year ago 380
0

คติเตือนโลก

พระอาจารย์หลิวซุนฮวง

admin
mindcyber
1 year ago 559
0

วโรวาทพระชนนีเจ้าแห่งสระทิพย์

admin
mindcyber
1 year ago 523
0

ราชาคนยาก

admin
mindcyber
1 year ago 446
0

พระธรรมาภิบาลเจ้า

admin
mindcyber
1 year ago 421
0

รักษ์กุลสตรี

ราชินีง้อเซียนโกว

admin
mindcyber
1 year ago 439
0

รากไม่มีสำเร็จมี

นิตยเมตตรัยโพธิสัตว์

admin
mindcyber
1 year ago 488
0

ธรรมะอาจาย์ฮ่งกิง

admin
mindcyber
1 year ago 490
0

ตะวันออก

พระอาจารย์เมฆขาว

admin
mindcyber
1 year ago 357
0

คำเตือน

หลิวฮุงซือจุน

admin
mindcyber
1 year ago 477
0

ฝน

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 486
0

มาแล้ว มาแล้ว

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 444
0

ธรรมะกับอธรรม

พระอาจารย์ฮ้อเอี้ยฮุ้ง

admin
mindcyber
1 year ago 401
0

พุทธโอวาทจี้กง

พุทธโอวาทจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 455
0

ผู้มีกุศลไม่เหมือนกิเลสชน

พุทธโอวาทจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 497
0

วิเคราะห์ตรรกวิทยา

พระวิสุทธิอาจารย์หลิวซุนฮวง

admin
mindcyber
1 year ago 659
0

เกิดมาทำไม

ร.ต. เจ้าประเวศ ณ เชียงใหม่

admin
mindcyber
1 year ago 535
0

นิทานเหตุต้นผลกรรม

admin
mindcyber
1 year ago 526
0

วโรวาท

โงว้มั่งอู๋

admin
mindcyber
1 year ago 494
0

สถิตย์สภาวะสัจจ์

จูเหลียงฮูจื๊อ

admin
mindcyber
1 year ago 465
0

รู้เพียงพอสุขเสมอ

ท่านโกวชอฮูจื๊อ

admin
mindcyber
1 year ago 342
0

สัมผัสดีเลว

เซียนกั้วเหล่า

admin
mindcyber