Loading...
Loading...
Loading...
3 months ago 123
0

ภาพจริงภูผาเซียนเป็นเพื่อนเดิน

เซียนฮ้อเซียนโกว

admin
mindcyber
3 months ago 174
0

ร่วมบำเพ็ญปัญญาเพิ่ม

เซียนลี่ทีไกว้

admin
mindcyber
3 months ago 155
0

ปัญญากับญาณสัมผัส

พระอาจารย์โง้วมั่งอู๋

admin
mindcyber
3 months ago 158
0

เป็นพุทธะทันทีกตัญญูก่อน

เซียนฮั้งเซียงจื้อ

admin
mindcyber
3 months ago 170
0

เตือนกตัญญู

เซียนเตียกั้วเหล้า

admin
mindcyber
3 months ago 117
0

ผลแบ่งดีชั่ว

พระกษิติครรภ์โพิสัตว์

admin
mindcyber
3 months ago 148
0

กตัญญู

พระศรีอารยเมตตรัยพุทธเจ้า

admin
mindcyber
3 months ago 194
0

เหตุปัจจัยแห่งการเกิดดับ

admin
mindcyber
3 months ago 144
0

ไม่บำเพ็ญจะรอเมื่อไร

admin
mindcyber
3 months ago 180
0

ตัดหูช่วยไก่ป่า

admin
mindcyber
3 months ago 139
0

สงบ สุข ได้ ไม่ได้

พระธรรมาจารย์เซ็นเต้าจี่

admin
mindcyber
3 months ago 161
0

แปดเพลงย้อนใจ

พระเจ้าบุ้งเชียง

admin
mindcyber
3 months ago 146
0

ปฏิภาณหยุดการเกิดดับ

พระเจ้าไท้อิกจิงกุง

admin
mindcyber
3 months ago 130
0

หลักแห่งความสัมพันธ์

พระเจ้าเป่าแซมมหาราช

admin
mindcyber
3 months ago 138
0

เล่านิทาน

admin
mindcyber
3 months ago 96
0

สงบเงียบ

admin
mindcyber
3 months ago 145
0

ลึกซึ้ง(อัศจรรย์) กับความลวง (มายา)

admin
mindcyber
3 months ago 133
0

น้ำเป็น

admin
mindcyber
3 months ago 101
0

ฆราวาสกับผู้ออกบวช

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
3 months ago 109
0

การแสวงหาช่องว่างของชีวิต

พระนางเจ้ากิ้วเทียงแห่งบ่อเก็ก

admin
mindcyber
4 months ago 153
0

ปณิธานเมตตายอมโปรดสรรพสัตว์

admin
mindcyber
4 months ago 148
0

ปรัชญาปรมิตาหฤทัยสูตร

ตั้งเอ่าฮั้ว

admin
mindcyber
4 months ago 130
0

อดีตกรรมพุทธเจ้า

admin
mindcyber
4 months ago 125
0

ชีวิตกับเดินเรือทะเล

อาจารย์เส่งฮ่วย

admin
mindcyber
4 months ago 157
0

อนัตตาอนิจจัง

พุทธจี้กง

admin
mindcyber
4 months ago 140
0

เปรียบเทียบ

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
4 months ago 154
0

บุญตอบสนอง

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
4 months ago 144
0

วิญญาณพลิกกลับ

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
4 months ago 134
0

ความซื่อสัตย์

พระวิสุทธิเทพโง้วมั่งอู้

admin
mindcyber
4 months ago 153
0

การบ่มเลี้ยง

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber