Loading...
Loading...
Loading...
1 year ago 463
0

จี้เตียงสงฆ์ยากไร้

admin
mindcyber
1 year ago 434
0

ข้าร้องเพลงธรรม

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 482
0

รู้ชะตา อย่าฝืนเอา

พระวิสุทธิอาจารย์ ลื่อโจ้ว

admin
mindcyber
1 year ago 397
0

เพิ่มบารมีเพิ่มอายุ

พระอาจารย์เอี้ยอุ่งซ้ง

admin
mindcyber
1 year ago 421
0

โปรดเวไนย์

พระไต่ฮงกง

admin
mindcyber
1 year ago 380
0

กุศลของการโปรดสัตว์

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 395
0

ภิกษุเฟื่องมาแล้ว

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 457
0

เวลามีค่า

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 466
0

คีตธรรม

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 565
0

คุณ : แค้น

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 384
0

วรวิสุทธิ์กุมาร

admin
mindcyber
1 year ago 438
0

ธรรมวาจา

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
1 year ago 349
0

คติเตือนโลก

พระอาจารย์หลิวซุนฮวง

admin
mindcyber
1 year ago 525
0

วโรวาทพระชนนีเจ้าแห่งสระทิพย์

admin
mindcyber
1 year ago 483
0

ราชาคนยาก

admin
mindcyber
1 year ago 416
0

พระธรรมาภิบาลเจ้า

admin
mindcyber
1 year ago 392
0

รักษ์กุลสตรี

ราชินีง้อเซียนโกว

admin
mindcyber
1 year ago 406
0

รากไม่มีสำเร็จมี

นิตยเมตตรัยโพธิสัตว์

admin
mindcyber
1 year ago 441
0

ธรรมะอาจาย์ฮ่งกิง

admin
mindcyber
1 year ago 431
0

ตะวันออก

พระอาจารย์เมฆขาว

admin
mindcyber
1 year ago 324
0

คำเตือน

หลิวฮุงซือจุน

admin
mindcyber
1 year ago 440
0

ฝน

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 453
0

มาแล้ว มาแล้ว

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 416
0

ธรรมะกับอธรรม

พระอาจารย์ฮ้อเอี้ยฮุ้ง

admin
mindcyber
1 year ago 364
0

พุทธโอวาทจี้กง

พุทธโอวาทจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 426
0

ผู้มีกุศลไม่เหมือนกิเลสชน

พุทธโอวาทจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 468
0

วิเคราะห์ตรรกวิทยา

พระวิสุทธิอาจารย์หลิวซุนฮวง

admin
mindcyber
1 year ago 474
0

วโรวาท

โงว้มั่งอู๋

admin
mindcyber
1 year ago 465
0

สถิตย์สภาวะสัจจ์

จูเหลียงฮูจื๊อ

admin
mindcyber
1 year ago 436
0

รู้เพียงพอสุขเสมอ

ท่านโกวชอฮูจื๊อ

admin
mindcyber