Loading...
Loading...
Loading...
1 year ago 334
0

ใจธรรมไม่ท้อถอย

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 401
0

หน้าตาลิขิตโดยใจ

ตั้งผักเหล่าโจ้ว

admin
mindcyber
1 year ago 401
0

สวรรค์

พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์

admin
mindcyber
1 year ago 387
0

อริโยวาทกวนอิม

admin
mindcyber
1 year ago 381
0

ชำระกรรมตามเหตุปัจจัย

หน่ำไฮโกวฮุก

admin
mindcyber
1 year ago 442
0

ตรง :ไมตรี : สว่าง : ธรรม

พระเจ้าเฮี้ยงเทียงเสี่ยงตี่(เจ้าพ่อเสือ)

admin
mindcyber
1 year ago 425
0

เจ กับ เนื้อ

admin
mindcyber
1 year ago 417
0

ปลุกโลก

จิวโหม่วเจ็ก

admin
mindcyber
1 year ago 524
0

หาความจริงในวิเวก

ธรรมาจารย์เซ็นฮุ้งกก

admin
mindcyber
1 year ago 468
0

คุณธรรมสี่

อาจารย์เซ่งฮ่วย

admin
mindcyber
1 year ago 462
0

บาปบุญเหตุผลการตอบสนอง

อาจารย์เซ่งทง

admin
mindcyber
1 year ago 532
0

โอวาทอาจารย์เมฆขาว

admin
mindcyber
1 year ago 513
0

สิ้นอาสวะสำเร็จธรรม

พระอาจารย์เซ็นมัณซู

admin
mindcyber
1 year ago 392
0

สวรรค์กับนรก

พระอาจารย์เมฆขาว

admin
mindcyber
1 year ago 484
0

ไหว สงบ

พระอาจารย์ฮ้อเอี้ยอุ่ง

admin
mindcyber
1 year ago 426
0

โอวาทเทพยดาเมฆขาว

admin
mindcyber
1 year ago 541
0

ถอยก้าวหนึ่งฟ้ากว้าง

ลิ้มปึ้งง้วง

admin
mindcyber
1 year ago 463
0

จี้เตียงสงฆ์ยากไร้

admin
mindcyber
1 year ago 434
0

ข้าร้องเพลงธรรม

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 482
0

รู้ชะตา อย่าฝืนเอา

พระวิสุทธิอาจารย์ ลื่อโจ้ว

admin
mindcyber
1 year ago 397
0

เพิ่มบารมีเพิ่มอายุ

พระอาจารย์เอี้ยอุ่งซ้ง

admin
mindcyber
1 year ago 421
0

โปรดเวไนย์

พระไต่ฮงกง

admin
mindcyber
1 year ago 380
0

กุศลของการโปรดสัตว์

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 395
0

ภิกษุเฟื่องมาแล้ว

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 457
0

เวลามีค่า

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 466
0

คีตธรรม

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 565
0

คุณ : แค้น

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 384
0

วรวิสุทธิ์กุมาร

admin
mindcyber
1 year ago 438
0

ธรรมวาจา

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
1 year ago 349
0

คติเตือนโลก

พระอาจารย์หลิวซุนฮวง

admin
mindcyber