Loading...
Loading...
Loading...
1 year ago 551
0

กฎสวรรค์หมวดวาจา

admin
mindcyber
1 year ago 598
0

กฎสวรรค์หมวดใจ

admin
mindcyber
1 year ago 648
0

กฎสวรรค์หมวดคุณธรรม

admin
mindcyber
1 year ago 657
0

กฎสวรรค์หมวดเมตตา

admin
mindcyber
1 year ago 682
0

กฎสวรรค์หมวดญาติพี่น้อง

admin
mindcyber
1 year ago 435
0

หมวดกตัญญู

admin
mindcyber
1 year ago 561
0

กฏสวรรค์

ผู้ใดสร้างสมบุญและบาป เมื่อหักลบกันแล้ว ถ้าจำนวนบาปมีมากกว่าจำนวนบุญ ให้เไปเกิดเป็นสัตว์เด...

admin
mindcyber
1 year ago 709
0

ธรรมสู่ชาวบ้าน

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
1 year ago 515
0

ธรรมได้จากการทวนกระแส

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
1 year ago 531
0

การทำความดีสร้างกุศล

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
1 year ago 622

การบำเพ็ญธรรมเป็นของแท้

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
0
1 year ago 669
0

ความซื่อตรงคือธรรมแท้

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
1 year ago 748
0

ทรัพย์สมบัติที่แท้จริงคืออะไร

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
1 year ago 592
0

การบำเพ็ญโพธิสัตว์ธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
1 year ago 565
0

ไร้เมตตาไม่อาจบรรลุธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
1 year ago 585
0

มนุษย์เปรียบเหมือนแมลง

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
1 year ago 675
0

การออกบวช

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
1 year ago 580
0

พระแม่กาลี

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
1 year ago 771

การสนองตอบ

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
0
1 year ago 441
0

ยอดสตรี

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
1 year ago 515

จิตใจกว้างรองรับสรรพสิ่ง

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
0
1 year ago 652
0

หลักปฏิบัติตนของผู้บำเพ็ญธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
1 year ago 607
0

การบรรลุธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
1 year ago 582
0

พื้นฐานการบำเพ็ญธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
1 year ago 809

วิธีแก้กรรม (สะเดาะเคราะห์)

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
0
1 year ago 794
0

ข้อ 10. เปลี่ยนแปลงนิสัยความเคยชินที่ไม่ดี

admin
mindcyber
1 year ago 668
0

ข้อ 9. ความสุขคือ ความสวยงามที่รับรู้ได้

admin
mindcyber
1 year ago 635
0

ข้อ 8. ความสุขคือ อย่าให้มีความมักมากอยากได้เป็นกรรมสิทธิ์มากเกินไป

admin
mindcyber
1 year ago 644
0

ข้อ 7. อย่าผูกบาปสัมพันธ์กับเวไนย

admin
mindcyber
1 year ago 736
0

ข้อ 6. กุญแจดอกสำคัญของการมีความสุขก็คือ ต้องยอมรับชะตากรรมของตนเอง

admin
mindcyber