Loading...
Loading...
Loading...
7 months ago 165
0

โอวาทพระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
7 months ago 259
0

เซ็นแห่งความกลมหลืนระหว่างมนุษย์

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
7 months ago 178
0

ฌานสมาธิ

หลื่อโจ้ว

admin
mindcyber
7 months ago 206
0

รักษาใจ

หลื่อโจ้ว

admin
mindcyber
7 months ago 241
0

ทานดุจน้ำทิพย์

สมันตภัทรโพธิสัตว์

admin
mindcyber
7 months ago 196
0

ชีวิตดุจฝัน ธรรมเท่านั้นที่แท้

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
7 months ago 267
0

จิตสรณะ

ไท้เสียงเล่ากุง พระศาสดาแห่งเต๋า

admin
mindcyber
8 months ago 399
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต ดับทั้งคู่

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
8 months ago 182
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต ผู้เด่นอยู่โดดเดี่ยว

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
8 months ago 396
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต หมดลักษณะสมมุติ

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
8 months ago 371
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต วางมือหมด

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
8 months ago 444
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต หมดปัญหา

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
8 months ago 396
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต ฝึกราบคาบ

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
8 months ago 239
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต เปลี่ยนนิสัย

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
8 months ago 313
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต รับการฝึก

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
8 months ago 177
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต เริ่มการฝึก

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
8 months ago 329
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต ติดตามสังเกต

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
8 months ago 389
0

กฎสวรรค์หมวดความละอาย

admin
mindcyber
8 months ago 193
0

กฎสวรรค์หมวดกามคุณ

admin
mindcyber
8 months ago 240
0

กฎสวรรค์หมวดสัจจะ

admin
mindcyber
8 months ago 337
0

กฎสวรรค์หมวดปัญญา

admin
mindcyber
8 months ago 187
0

กฎสวรรค์หมวดมารยาท

admin
mindcyber
8 months ago 176
0

กฎสวรรค์หมวดซื่อสัตย์

admin
mindcyber
8 months ago 196
0

กฎสวรรค์หมวดวาจา

admin
mindcyber
8 months ago 275
0

กฎสวรรค์หมวดใจ

admin
mindcyber
8 months ago 368
0

กฎสวรรค์หมวดคุณธรรม

admin
mindcyber
8 months ago 313
0

กฎสวรรค์หมวดเมตตา

admin
mindcyber
8 months ago 346
0

กฎสวรรค์หมวดญาติพี่น้อง

admin
mindcyber
8 months ago 175
0

หมวดกตัญญู

admin
mindcyber
8 months ago 308
0

กฏสวรรค์

ผู้ใดสร้างสมบุญและบาป เมื่อหักลบกันแล้ว ถ้าจำนวนบาปมีมากกว่าจำนวนบุญ ให้เไปเกิดเป็นสัตว์เด...

admin
mindcyber